Hieronder vindt u de juiste formulieren voor het aanvragen van verlof. 

Aanvraagformulier: verlof wegens gewichtige omstandigheden

Aanvraagformulier: vakantieverlof

 

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13 a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 8 weken van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

 

Vakantieverlof kan alleen:

wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.

een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen officiele schoolvakanties mogelijk is. Verlof mag alleen volgens bovengenoemde reden en dit:

mug eenmaal per schooljaar worden verleend;

  • mag niet langer duren dan 10 schooldagen;

mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Bij een aanvraag voor verlof dient een schriftelijk bewijs te worden overlegd.

 

Bij het begrip ‘specifieke aard van het beroep’ gaat het vooral om seizoensgebonden werkzaamheden of vverkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomermaanden een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is in die periode vakantie te nemen.

Het moet redelijkerwijs voorzien zij”n (en/of aangetoond worden) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bed- rijfseconomische problemen zal leiden. Het dienstrooster van de werkgever van de ouder(s) is geen reden om toestemming te verlenen.

 

De specifieke aard van het beroep moet blijken uit een gewaarmerkte {niet voorbedrukte) verklaring van de werkgever of, als die ouder/verzorger zelfstandige is, uit een verklaring.

Is er eenmaal voor  een korte periode  extra verlof  voor  een vakantie  verleend  dan mag NIET nog eens een beroep  P verlof worden gedaan.

 

Extra verlof wordt niet verleend vanwege de volgende redenen: goedkope vliegtickets;

omdat de tickets at gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode; drukte bij de boot over de straat van Gibraltar;

één van de kinderen kan niet achterblijven;

  • orienteren op terugkeer naar land van herkomst; vakantiespreiding in den

dienstrooster van werknemer

In overleg met de directeur van de school en de leerplicht(plus)ambtenaar kan anders worden beslist.

 

Waarschuwing

De directeur is verplicht de leerplicht(pfus)ambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd verzuim. Tegen ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.

 

Bezwaarschriftprocedure

lndien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na de dagtekening van deze beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift indienen.

Bij een verzoek t/m 10 dagen beslist de directeur van de school. Bent u fret niet eens met de afwijzing dan kan men een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school, deze hoort de aanvrager eventueel bijgestaan door derden. Binnen 6 weken beslist de directeur.

Bij een afwijzing op uw bezwaarschrift kunt u een beroepsprocedure aangaan bij de president van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Bij acute spoed is het mogelijk om - naast het indienen van een bezwaarschrift - bij de kantonrechter een voorlopige voorziening aan te vragen.