Aanmelding en inschrijving

U kunt uw kind aanmelden op de Huibersschool door inlevering van het formulier dat u van de gemeente Amsterdam hebt gekregen. Wij maken dan een afspraak met u voor een rondleiding en een intakegesprek. Op basis hiervan kunt u besluiten of u kiest voor onze school en schrijven we in.
Hiervoor heeft de school een kopie nodig van een pas of document waarop het persoonsgebonden nummer staat van het kind.
Kinderen mogen naar school als ze 4 jaar zijn. Vooraf worden afspraken over wenochtenden met de ouders gemaakt.
Voor zij-instroom vanaf een andere school of uit het buitenland vragen we u om een persoonlijke afspraak te maken voor een rondleiding/intakegesprek. Per situatie bespreken we wat er mogelijk is. Tel.nr. voor informatie en aanmelding: 020-6152697 en www.huibersschool.nl/aanmelden

Absentie

Een school is verplicht een absentenadministratie bij te houden. Per 1 april 2017 zijn de richtlijnen voor het basisonderwijs net als in het voortgezet onderwijs verplicht geworden.
In ons leerlingvolgsysteem wordt aangegeven waarom een leerling afwezig is. Ook te laat komen valt onder absentie. Als een kind in een maand meer dan 3 keer te laat komt, krijgen de ouders per brief een waarschuwing. Indien er geen verbetering optreedt worden ouders uitgenodigd door de schoolleider voor een gesprek. Indien nodig maakt de schoolleider een melding bij de leerplichtambtenaar en worden ouders daar uitgenodigd.
Als een leerling regelmatig wordt ziekgemeld, bespreekt de leerkracht dit met de ouders en eventueel wordt de intern begeleider een de schoolarts ingeschakeld. Voor meer informatie over de leerplichtwet verwijzen u door naar www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

Administratie

Bij onze administratie kunt u terecht voor alle vragen op het gebied van verlof, formulieren, inschrijvingen, ouderbijdrage, bijdrages voor Jump-in en de naschoolse activiteiten.
Bezoekers melden zich altijd eerst bij de administratie. Dit geldt ook voor ouders, die hun kinderen tijdens schooltijd komen ophalen.
Onze administratie is gehuisvest naast de hoofdingang van ons gebouw.

Afmelden

De ouders melden een kind af wanneer het niet op school kan komen en geven de reden op.
Leerlingen moeten vóór 8.45 uur afgemeld worden.
Wanneer een leerling tijdens schooltijd opgehaald moet worden voor doktersbezoek e.d. brengt de ouder de leerkracht hiervan minimaal een dag van tevoren op de hoogte.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zo min mogelijk tijdens schooltijd andere afspraken hebben.

ASKO schoolbestuur

Anderlechtlaan 1
1066 HK Amsterdam Tel.nr. 020-3013888
www.askoscholen.nl

Bewegingsonderwijs

Alle kinderen van onze school krijgen 2x per week gymles van de vakleerkracht in onze eigen grote gymzaal. De kinderen hebben hiervoor gymkleding en gymschoenen nodig.

Bibliotheek Slotervaart

Hier kunt u bijna dagelijks met uw kinderen terecht voor het lenen van boeken.
Zij adviseren ouders en kinderen en houden themabijeenkomsten. Sommige bibliotheken geven huiswerkbegeleiding.
De dichtstbijzijnde OBA is op de Pieter Calandlaan 87 B.

Contactpersonen

Voor vragen/klachten op het gebied van intimidatie, racisme, discriminatie, onveiligheid kunt u terecht bij onze contactpersonen Esther Woltz en Loes de Wit. e.woltz@askoscholen.nl en l.dewit@askoscholen.nl

Fotograaf

Jaarlijks komt de fotograaf om portretfoto’s en groepfoto’s te maken. De betaling hiervoor gaat via de fotograaf en de ouders zijn niet verplicht om de foto’s te kopen.

Gevonden voorwerpen

In de hal bij de administratie staat een bak met gevonden voorwerpen. Alles wat we vinden bewaren we hierin en drie keer per jaar legen we de mand. Namen in jassen en laarzen scheelt enorm bij het terug vinden van de eigenaar. Gevonden sieraden en sleutels worden bij de administratie bewaard.

GGD –Amsterdam en Ouder-kind-centrum

De GGD werkt nauw samen met de school. De meeste jaarlijkse onderzoeken worden op school gedaan en soms schakelt de school de hulp in van de schoolverpleegkundige of de schoolarts.
Dit gaat altijd in overleg met de ouders.
De GGD informeert ouders over datum en tijdstip van onderzoeken en inentingen. Tel.nr.: 020-5555963

Goedemorgen/ groeten

Dit is een ritueel dat bij de Huibersschool hoort. Alle kinderen worden bij binnenkomst gegroet door de schoolleiding bij de voordeur en door hun leerkracht bij de klas. Dit groeten proberen we een extra impuls te geven, door in verschillende talen ‘goedemorgen’ te zeggen.

Hoofdluis

Heel vervelend als een kind hoofdluis heeft. We proberen te voorkomen dat luizen verspreid worden. De school heeft een protocol, waarin beschreven staat wat we doen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden. Bij de administratie is dit protocol op te vragen.
Een aantal keren per jaar worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. De Ouderraad coördineert dit. Als u niet wilt dat uw kind gecontroleerd wordt, geeft u dit aan het begin van het schooljaar aan bij de leerkracht. Wij vertrouwen erop dat u dan zelf uw kind controleert.

Inspectie van Onderwijs

Postbus 2730 3500 GS Utrecht Telefoon voor ouders en leerlingen:
0800-8051
Algemeen: 088 6696000 Fax: 088-6696050 Website: www.onderwijsinspectie.nl / www.rijksoverheid.nl  

Informatiemomenten ouders

Twee maal per jaar organiseert het team een algemeen informatiemoment. Hier worden de ouders geïnformeerd over speerpunten van de school voor het komende schooljaar.
Aan het begin van het schooljaar nodigt iedere groepsleerkracht de ouders uit voor een informeel kennismakingsmoment met elkaar en de kinderen tijdens schooltijd.
Gedurende het schooljaar zijn er informatiemomenten in de ouderkamer over verschillende thema’s.

Jump-in

Na schooltijd kunnen kinderen deelnemen aan verschillende sportactiviteiten die in de gymzaal plaats vinden. Dit wordt georganiseerd door onze leerkracht bewegingsonderwijs en Jump-in. Een aantal keren per jaar doen ze ook onderzoekjes in de school naar lengte, gewicht en deelname aan sportclubs. Door ons gezonde beleid op het gebied van bewegen (twee keer per week gym en gezonde voeding) leveren we samen met Jump-in een bijdrage aan een gezonde leefstijl. Coördinatie: Shane Wolff, gymdocent.

Klachten/vragen

Als ouder (of leerling) kunt u ontevreden zijn over bepaalde zaken of gedragingen op school. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in onderling overleg kunnen oplossen. We nodigen u daarom van harte uit bij ontevredenheid, de leerkracht en de schoolleiding aan te spreken.

Als u er met de betrokkenen niet uitkomt of de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, maar ook als u niet zelf met de betrokkenen in gesprek durft te gaan, dan kunt u een beroep doen op de ondersteuning van de interne contactperso(o)en op school. Deze interne contactpersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.

De interne contactpersoon heeft een specifieke taak als het gaat om ongewenst gedrag op school (zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, machtsmisbruik, discriminatie, miscommunicatie, agressie en geweld). Hierbij biedt de contactpersoon u begeleiding vanaf het eerste gesprek totdat de klacht is opgelost. De contactpersoon lost jouw klacht niet zelf op, maar zal u ondersteunen bij het vinden van een goede oplossing. Onze interne contactpersonen zijn Loes de Wit en Esther Woltz. De klachtenregeling van de ASKO is hier in zijn geheel te lezen.

De ASKO is aangesloten bij de Landelijke Geschillencommissie Onderwijs .

Leerplicht

Kinderen hebben vanaf de geboorte het recht om te leren, maar de leerplichtwet gaat zich er pas mee bemoeien als een kind vijf jaar is. Dan moet het naar school en zijn de ouders verplicht om hiervoor te zorgen. Ook verlof valt onder de leerplichtwet. Hierover kunt u informatie krijgen op de school. De leerplichtambtenaar kan ouders uitnodigen voor een gesprek op haar kantoor en ook sancties verbinden aan ongeoorloofd verzuim.
Leerplichtambtenaar Nieuw West: 020-253 8355 of 020-253 8916

Naschoolse activiteiten

We bieden een heel breed aanbod aan naschoolse activiteiten voor alle leerlingen. Iedere periode is er keuze uit ruim aanbod voor de verschillende groepen. Leerlingen mogen aan meerdere activiteiten deelnemen. Het aanbod is gericht op hart, hoofd en handen. Dit houdt in dat we op school een leerlab aanbieden na schooltijd, maar ook sporten, creatief, ontspanning, spelen, digitale vaardigheden staan in ons aanbod.

MR (medezeggenschapsraad)

De MR bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten.
Ouders: Samira Abdi en Mirjam Fadel.
Leerkrachten: Yvette Kolk en Loes de Wit (voorzitter).
De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal vier keer per jaar. E-mail: huibers.mr@askoscholen.nl

Mobiele telefoons

Leerlingen leveren bij binnenkomst hun mobiele telefoon in bij de leerkracht. Deze bewaart de mobiele telefoon in een daarvoor bestemde bak.
Aan het einde van de dag neemt de leerling zijn/haar telefoon weer mee.
Ouders blijven verantwoordelijk voor het telefoongebruik en bij verlies of diefstal op school is school niet aansprakelijk.

Ontruimen van de school

Twee keer per jaar houden we met de hele school een ontruimingsoefening volgens een ontruimingsplan. We doen dit onder leiding van de BHV’ers.
Na de ontruiming evalueren we ons ontruimingsplan en stellen het bij.

Ouder en kind adviseur

Elke dinsdag is Raymond van Zijl, de ouder-kind-adviseur, op school voor vragen over opvoeding en opgroeien. Hij is ook telefonisch bereikbaar om een afspraak te maken op andere dagen. Tel.nr. 06- 34164356

Ouderraad en ouderbijdrage

De Ouderraad bestaat dit jaar uit 8 ouderleden.
Vanuit de school vormen de oudercoördinator en directie de verbindende schakel met de Ouderraad.
De Ouderraad beheert de ouderbijdrage en bepaalt in overleg met de school waaraan het wordt besteed. Zij maakt hiervoor een begroting, die goedgekeurd wordt door de MR en zorgt voor een jaarlijkse kascontrole.
De ouderraad zorgt voor alle feesten in de school, betaalt de toegang voor uitstapjes en zet zich in voor allerlei activiteiten, waaronder de schoolreisjes.
De ouderbijdrage bedraagt € 50,- per jaar voor gr 1 t/m 7 en €125,- voor groep 8 (i.v.m. kamp). Bij inschrijving tekenen ouders een intentieverklaring om te betalen, maar de bijdrage is vrijwillig. Een betalingsregeling is altijd mogelijk in overleg met de schoolleider.
Sinds dit schooljaar kunnen ouders met een stadspas de ouderbijdrage betalen met hun stadspas bij onze administratie. De gemeente vergoedt namelijk €50,- indien de ouder een stadspas kan overhandigen.

Parro-app

Elke ouder krijgt per kind een activeringscode voor de Parro-app, ons digitale informatiesysteem. Via Parro wordt minimaal 1x per week informatie vanuit de groepen verstuurd. Daarnaast wordt algemene informatie vanuit de school gedeeld, zoals de nieuwsbrieven, aankondiging van activiteiten en mooie momenten in de school.

Pauzes

Tijdens de pauzes eten de kinderen groente, fruit en brood met beleg. Ze drinken gedurende de dag alleen water. Hiervoor nemen ze een bidon of flesje mee van huis, dat één keer per week met water en afwasmiddel thuis wordt schoon gemaakt. In de ochtend gaan de leerlingen met hun groepsleerkracht naar buiten om te bewegen, in de middagpauze zijn er pleinwachten aanwezig.

Pesten

De school heeft een duidelijke anti-pestaanpak, vastgelegd in een veiligheidsprotocol. De school treedt op en grijpt in wanneer pesten wordt geconstateerd door school of ouder. Ons doel is vreedzaam met elkaar samen te leven en werken.

Privacy beleid

Binnen ASKO gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement. Op de website ASKO Scholen vindt u meer informatie over ons privacy beleid en een aantal pdf’s die u kunt downloaden.

Voor vragen kunt u terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming: fg@askoscholen.nl

Schoolreisjes en schoolkamp

Een keer per jaar gaan de leerlingen van groep 1 t/m 7 op schoolreisje. Er is een cyclus van drie jaar met verschillende bestemmingen voor de groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 7.
Groep 8 gaat 3 dagen op schoolkamp. Het kamp is een mooie, gezellig afsluiting van de jaren op de basisschool.
Het is een goede gewoonte in onze school dat alle leerlingen mee gaan en daar zijn we trots op.

Schooltuinen

Halverwege groep 6 tot de herfstvakantie in groep 7 bezoeken onze leerlingen de schooltuinen. Ze leren hier veel over de natuur en zaaien en oogsten de mooiste en heerlijkste kroppen sla en courgettes. De schooltuinen zijn slecht 500 meter verwijderd van onze school. De schooltuinen zijn gratis.

Schooltijden, continurooster en in- en uitgaan van de school

Op onze school hebben we een continurooster volgens het 5-gelijke-dagen-model.

Schooltijden:
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag van 08.45 uur tot 14.45 uur. Vrijdag van 08.45 uur tot 12.15 uur.

De school gaat 10 minuten voor aanvang van de lessen om 8.35 uur open. Leerlingen komen binnen en kunnen meteen aan de slag (actieve inloop) waarbij ouders welkom zijn. Als de bel gaat om 8.45 uur moeten alle leerlingen in de klas zijn en aan het werk.

Alle kinderen lunchen in de school. De lunchtijd is een kwartier en wordt ingevuld met lesactiviteiten. Daarna volgt een pauze van 30 minuten. Tijdens het buitenspelen zijn er pleinwachten aanwezig.

Halen en brengen:
’s Middags wachten de ouders buiten de school. De leerkrachten lopen met de leerlingen naar buiten. Groep ½ bij de zij-uitgang van het speelplein en de groepen 3 t/m 8 bij de hoofdingang. Leerlingen van de groepen 6 t/m 8 mogen alleen naar huis.

Schoolzwemmen

Dit doen we in een naschoolse activiteit op maandagmiddag. De leerlingen van groep 5 die nog geen diploma hebben kunnen zwemles volgen in het Sloterparkbad. De begeleiding wordt gedaan door ouders. Ouders die hun kind opgeven, zijn zelf verantwoordelijk voor de begeleiding naar en in het zwembad.
Het schoolzwemmen is gratis.

Stagiaires

Wij leiden graag jonge toekomstige collega’s op. Zij zijn bij ons van harte welkom om te leren, fouten te maken, zoveel mogelijk te oefenen en plezier te hebben. Wij werken nauw samen met de Ipabo (Jan Tooropstraat). Studenten kunnen contact openen met onze stagecoördinator D.Ersoy. Zij vertelt wat de mogelijkheden zijn op onze school.

Team van de Huibersschool

Directeur: Ellen Scheermeijer

Locatieleider onderbouw: Rosalie Ravenstein

Locatieleider bovenbouw: Marieke Weijers

Leerkrachten in de groepen:
1/2 : Silke / Kim
3: Maartje
4: Nienke / Nina
5/6: Marjan
6/7: Esther / Derya
8: Eline / Yvonne

Interne begeleiding: Elke /Mirjam
Ondersteuners: Kaoutar / Hasnaa
Schakelklas/taalspecialist: Yvette
Leesspecialist: Nienke
Gymdocent: Shane
Administratie: Sandra
ICT: Eline
VVE: Mirjam
Rekenspecialist: Eline
Oudercoördinator: Loes
Naschoolse activiteiten: Loes

Vakanties en studiedagen

Schoolvakanties
23 oktober 2023 t/m 29 oktober 2023 Herfstvakantie
25 december 2023 t/m 7 januari 2024 Kerstvakantie
19 februari 2024 t/m 25 februari 2024 Voorjaarsvakantie
29 april 2024 t/m 12 mei 2024 Meivakantie
22 juli 2024 t/m 1 september 2024 Zomervakantie

Vrije dagen
29 maart 2024 Goede vrijdag
1 april 2024 Tweede Paasdag
20 mei 2024 Tweede Pinksterdag

Studiedagen
25 september 2023
20 oktober 2023
6 december 2023
22 december 2023
26 februari 2024
27 februari 2024
2 april 2024
17 mei 2024
17 juni 2024
18 juni 2024
18 juli 2024
19 juli 2024

Verjaardagen

Jarige kinderen mogen hun klasgenoten en de leerkrachten trakteren. De kinderen mogen langs de andere klassen in de bouw en naar de schoolleiding. Er mag uitsluitend gezond worden getrakteerd. Wat niet gezond is geven wij mee terug naar huis.

Vertrouwensinspecteur

Meldpunt: 0900-1113111

Verzekeringen en aansprakelijkheid

De schoolongevallen verzekering is een verzekering die uitkeert indien een leerling tijdens schooltijd of bij het rechtstreeks van huis naar school gaan en andersom, als gevolg van een ongeval blijvend invalide raakt of komt te overlijden. Voor alle overige risico’s is de school niet verzekerd.
Het is van belang dat u nagaat of u voldoende verzekerd bent voor:
• Ongevallen buiten school.
• Wettelijke aansprakelijkheid voor de gevolgen van schade veroorzaakt door uw kind.
• Diefstal.
De school is dus niet aansprakelijk voor verlies, verdwijning of vernieling van persoonlijk eigendom.

Vervangingen

Bij ziekte van een leerkracht zijn er verschillende mogelijkheden:
• De leerkracht wordt vervangen door een andere leerkracht.
• De groep wordt verdeeld over andere groepen.
• De leerlingen blijven een dag thuis.
Ook worden leerkrachten vervangen in verband met studieverlof of andere verlofdagen.

Voorschool Huibers

In ons gebouw bevindt zich een voorschoolgroep.
Voorschool Huibers en gelden de volgende tijden:
Groep A:
Maandag en donderdag
08.45 – 14.15 uur
Woensdag: 08.30 – 12.45 uur

Groep B:
Dinsdag en Vrijdag
08.45 – 12.15 uur
Woensdag: 13.15 – 17.30 uur

Zie voor meer informatie: www.impulskinderopvang.nl 
020 – 515 88 88

Zien in de klas

Wij werken nauw samen met een onderwijsadviseur en orthopedagoog van Zien in de klas (www.zienindeklas.nl). Zij begeleiden ons met de leerlingenzorg, bij de interne begeleiding en ondersteunen bij het aanvragen van zorgarrangementen.