We betrekken ouders zoveel mogelijk bij wat er speelt op school. Vanuit partnerschap tussen ouder en school bieden we ouders handvatten bij de ondersteuning en opvoeding van hun kinderen. We nodigen ouders uit mee te denken, actief deel te nemen aan activiteiten en hun talenten, kennis en culturele achtergrond te delen binnen de school.

Een bijzonder voorbeeld van activiteiten waarbij de ouders als partner worden gezien zijn de uitstapjes met de ouderacademie. Om de week op vrijdag na schooltijd wordt er een activiteit of uitstapje door de oudercoördinator geregeld voor kinderen mét hun ouders. Het uitgangspunt hierbij is dat we zo samen dingen beleven en meemaken zodat er thuis ook uitgebreid over doorgepraat kan worden. Mooie ervaringen om gesprekken te stimuleren.

Andere voorbeelden van ouderactiviteiten bij ons op school zijn: koffie ochtend, gastlessen geven, inloopochtend, thema afsluiting, theatervoorstelling rondom opvoeden.

De Medezeggenschapsraad (MR)

De MR houdt zich bezig met de beleidsmatige zaken van school en schoolbestuur en vergadert minimaal vijf keer per jaar. De overlegdata zijn te vinden in de maandelijkse nieuwsbrief.

De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten:
Ouders:
-Samira, de moeder van Adil (8) en Ilias (5)
-Miriam; de moeder van Intissar (8), Amir (7) en Redouan (4).
Leerkrachten:
- Loes de Wit
-Yvette van der Kolk
Alle ouders en leerkrachten kunnen agendapunten inbrengen. Dit kan door een week voorafgaand aan een vergadering een mail te sturen naar de voorzitter, Loes.

De Ouderraad (OR)

De OR is de vereniging van ouders van kinderen van onze school. Indien u ouderbijdrage betaalt bent u automatisch lid van de vereniging. Net zoals elke vereniging heeft de OR een bestuur die bestaat uit actieve ouders die graag leuke activiteiten voor en met de school organiseren.
Vanuit de ouderbijdrage financiert de OR een aantal activiteiten zoals schoolreisjes, feesten, excursies, Artisbezoek, voorstellingen en alle andere zaken, die een school net even leuker maken. Naast het financieren organiseren ze ook actief een aantal activiteiten voor jong en oud.
De ouderraad is altijd op zoek naar nieuwe leden en ouders die mee willen helpen.

Pleinwachten

Op de Huibersschool hebben wij een continurooster. De leerlingen lunchen met de groepsleerkracht en gaan vervolgens 30 minuten naar buiten toe onder begeleiding van de pleinwachten. Deze ouders zijn vrijwillig aan de school verbonden en staan onder begeleiding van medewerkers van de school. De pleinwachten krijgen een (interne) scholing over het pedagogisch handelen tijdens de overblijf.

Bibliotheek/Spelotheek

Voor de uitleen van boeken en spelletjes werken we samen met ouders.

Hulpouders die helpen in en om de klas

Soms kunnen de leerkracht wel wat extra handen en ogen gebruiken. Bijvoorbeeld bij feestjes, excursies en het opruimen en schoonmaken van de klas. Ook hierbij doen wij graag een beroep op de ouders. De leerkracht zal via Parro aangeven wanneer er ouders nodig zijn.

Open podium

Met regelmaat organiseren wij een Open Podium. Leerlingen treden op voor hun medeleerlingen, de leerkrachten en ook de ouders zijn van harte welkom om te komen bewonderen.

Actieve inloop

Iedere ochtend zijn de ouders welkom om met hun kind in de klas mee te komen. De kinderen kunnen dan laten zien waar ze mee bezig zijn.
Op verschillende ochtenden hebben de kleuterklassen een 'actieve inloop' waarbij ouders met hun kind echt samen aan de slag gaan met de werkjes. Ouders worden door de leerkrachten op de hoogte gesteld via Parro.