Kinderen hebben vanaf de geboorte het recht om te leren. Als een kind 5 jaar is, treedt de leerplicht in. Dan moet het naar school en zijn de ouders verplicht om hiervoor te zorgen. Het kan natuurlijk voorkomen dat een kind een keertje ziek is, of een speciale reden heeft om even niet naar school te kunnen. Hieronder leest u hier meer over.

Ziekmelden

Het is belangrijk dat ouders zelf doorgeven dat hun kind ziek/afwezig is.
Er zijn drie mogelijkheden wanneer u een kind ziek dient te melden:
1. Via de app Parro.
2. Telefonisch vanaf 8:00 op telefoonnummer 020-6152697 .
3. Persoonlijk bij de leerkracht in de groep.

Verlof

Alle kinderen in Nederland moeten naar school, dat staat in de Leerplichtwet. Vanaf hun vijfde jaar zijn leerlingen leerplichtig. Als ouder(s)/verzorger(s) bent u verplicht ervoor te zorgen dat uw kind is ingeschreven op een school én dat uw kind ook daadwerkelijk naar school gaat en alle lessen volgt. In geval van ziekte, of een andere reden waarom uw kind niet naar school toe kan, bent u verplicht dit te melden bij de school.
Kinderen kunnen in principe geen extra verlof krijgen, ook niet als het gaat om verre of lange reizen of wegens grote drukte in de vakantieperiodes.
In sommige gevallen is het mogelijk dat een kind verlof krijgt. Dat kan alleen na aanvraag bij en instemming van de directie van de school. Denk hierbij aan situaties als:
• verhuizing
• huwelijk
• ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten
• ambt- of huwelijksjubileum van ouders of grootouders
• begrafenis/crematie
Meer informatie over de Leerplichtwet is te lezen in dit document.

Downloads:

Bezwaarschriftprocedure
lndien u zich niet met deze beslissing kunt verenigen, kunt u hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen 6 weken na de dagtekening van deze beschikking gemotiveerd een bezwaarschrift indienen.
Bij een verzoek t/m 10 dagen beslist de directeur van de school. Bent u fret niet eens met de afwijzing dan kan men een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de directeur van de school, deze hoort de aanvrager eventueel bijgestaan door derden. Binnen 6 weken beslist de directeur.
Bij een afwijzing op uw bezwaarschrift kunt u een beroepsprocedure aangaan bij de president van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Bij acute spoed is het mogelijk om - naast het indienen van een bezwaarschrift - bij de kantonrechter een voorlopige voorziening aan te vragen.

Leerplicht

Op school is meer informatie over de leerplicht te krijgen.
Leerplichtambtenaar Kim Donders is te bereiken op: 06-38738036 of via k.donders@amsterdam.nl.
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.